Niedziela z BioLogik? w najlepszym holistycznym SPA w Polsce!

Ju? 11 wrze?nia 2016 r. Sonia Ross poprowadzi w mazowieckim hotelu Manor House SPA warsztaty BioLogiki na temat: "Dlaczego chorujemy?"

W niedziel?, 11 wrze?nia o godz. 12:00 w ramach autorskiej Akademii Holistycznej Manor House SPA „Alchemia Zdrowia” odb?d? si? unikatowe warsztaty na temat BioLogiki. Podczas dwugodzinnego spotkania swoj? wiedz? podzieli si? inspiruj?ca Sonia Ross. B?dzie mo?na si? dowiedzie? m.in. Dlaczego chorujemy? Po co mamy katar, cukrzyc? i raka? Udzia? w warsztatach jest bezp?atny (wst?p wolny po dokonaniu rezerwacji w recepcji).

Wyk?ad z podstawowej wiedzy BioLogicznej poprowadzi Sonia Ross, dziennikarka z wykszta?ceniem medycznym, od lat publikuj?ca teksty z dziedziny psychologii. Prelegentka uko?czy?a wszystkie kursy u Roberto Barnaiego oraz u dr Gilberta Renaud - terapeuty Totalnej Biologii/Recall Healing. Podczas warsztatów poruszone zostan? tematy konfliktów programuj?cych najcz?stsze schorzenia. Prowadz?ca odpowie tak?e na pytania uczestników.

Wed?ug BioLogiki, nazywanej zamiennie Biologi? Totaln? lub Now? Medycyn?, „choroba to najlepsze, co nas mog?o spotka?”. To najlepszy sposób organizmu na przetrwanie, a ka?da choroba ma sens biologiczny, którego zrozumienie pozwala nam si? od niej uwolni?. BioLogika zak?ada, ?e choroba nie jest b??dem natury, lecz rozwi?zaniem mózgu na utrzymanie organizmu przy ?yciu. Solidna i uporz?dkowana wiedza bazuj?ca na niezwyk?ym odkryciu Praw Natury doktora Hamera, t?umaczy mechanizm powstawania choroby i daje mo?liwo?? ?wiadomego wyzdrowienia.

To ju? drugie warsztaty BioLogiki w hotelu Manor House SPA. Temat i miejsce wyk?adów nie s? przypadkowe, bowiem konsekwentnie piel?gnuje si? tu holistyczne podej?cie do cz?owieka jako ca?o?ci. W unikatowej Akademii Holistycznej „Alchemia Zdrowia” powsta? innowacyjny program odm?adzaj?cy w oparciu o wy??cznie naturalne terapie, które wykorzystuj? si?? organizmu do regeneracji i samoleczenia, a tak?e skutecznie oczyszczaj? i odblokowuj? przep?yw energii w organizmie.

„Warsztaty w Manor House SPA by?y moim pierwszym spotkaniem z Totaln? Biologi?. Dla mnie to zupe?nie nowe spojrzenie na organizm, zdrowie i wiara, ?e maj?c odpowiednie podej?cie mo?na pewnych niedogodnych rzeczy dla siebie unikn??. Co wa?ne, to wiedza poparta twardymi faktami i przyst?pnie przekazana przez wspania?? Soni? Ross - jedn? z tych inspiruj?cych kobiet, które zmieniaj? ?ycie innych na lepsze. Ze spotkania wysz?am przekonaniem, ?e nasze zdrowie, samopoczucie i kondycja cia?a to system naczy? po??czonych ?ci?le z emocjami i umys?em, a jako?? ?ycia jest kwesti? emocji, ?wiadomo?ci i umiej?tno?ci komunikowania. - relacjonuje Magdalena K?dzia - uczestniczka majowych warsztatów BioLogiki. – Ka?dy wynosi z wyk?adu tyle, na ile jest gotowy. Informacji jest tak du?o, ?e jedno spotkanie to za ma?o. Jestem dopiero na pocz?tku drogi, ale ju? widz? efekty zmiany mojego nastawienia”.

Twórca Totalnej Biologii – w?gierski naukowiec i coach - Roberto Barnai naucza, ?e choroba to manifestacja konfliktów, których nie rozwi?zali?my. Je?li poznamy mechanizm powstawania choroby, mo?emy w ?wiadomy sposób wyzdrowie?. Je?eli kto? chce naprawd? wyzdrowie?, musi dotrze? do praprzyczyny swojego konfliktu, bo to on aktywowa? chorob?. Je?li program zosta? w??czony, mo?na go tak?e wy??czy?. Mo?na dzi?ki temu zrozumie? siebie i na sta?e pozby? si? problemu. Totalna Biologia uznaje chorob? za sposób przystosowania si? organizmu do istniej?cych warunków. W ciele cz?owieka nic nie dzieje si? przypadkowo, zatem choroby, infekcje, stany zapalne czy nawet nowotwory nie s? nigdy dzie?em przypadku. Pojawiaj? si? w konkretnym celu i s? efektem naszego stylu ?ycia oraz sposobu postrzegania rzeczywisto?ci.

Manor House SPA to hotel dla doros?ych, przyjazny weganom i alergikom, gdzie ?atwo przychodzi b?ogi relaks, zdrowy sen, wewn?trzna równowaga i harmonia. Dawna rezydencja rodu Odrow??ów z histori? si?gaj?c? XII w. jest prawdziw? enklaw? spokoju i pozytywnej energii natury. Kompleks hotelowy otacza rozleg?y, zabytkowy park z niezwyk?ymi pomnikami przyrody i energetycznym Ogrodem Medytacji kryj?cym Kamienny Kr?g Mocy, Piramid? Horusa i Ogród Zen. Spo?ród unikatowej oferty obiektu warto wymieni?: dobroczynn? muzykoterapi? podczas koncertów na gongi i misy tybeta?skie, s?owia?skie rytua?y zdrowia w Witalnej Wiosce® SPA, niezapomniane seanse firewalking, japo?skie k?piele ofuro oraz w bezchlorowym basenie z o?ywion? wod? Grandera, saunowanie w p?ótnach w kompleksie ?a?ni Rzymskich, a tak?e s?u??ce zdrowiu dania wed?ug autorskiej „Diety ?ycia”. Wyj?tkowa atmosfera tego klimatycznego hotelu, sprawia, ?e Manor House SPA jest idealnym adresem na wypoczynek z dala od miasta, czy to na weekendowy wypad, czy na d?u?szy urlop.

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.