Regulamin
REGULAMIN Serwisu Konfera.pl

§1 Postanowienia ogólne

Podmiot odpowiadający za obsługę serwisu zgodnie z poniższym regulaminem: MEDIADAM Damian Zadrożny z siedzibą w Szczytnie, kod pocztowy 12-100, ul. Ogrodowa 19/44, NIP: 7451832373, REGON: 281542950

Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Wydawcę, a także określa prawa i obowiązki Wydawcy oraz Reklamodawcy korzystającego z jego usług.
Przed skorzystaniem z usług Wydawcy konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
Skorzystanie z serwisu Konfera.pl jest traktowane jako równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.
Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Serwisu albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
Wydawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Reklamodawcy łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin Korzystania z Serwisu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu, pozostałe punkty pozostają w mocy.

§2 Wykupienie reklamy

1) Aby Reklamodawca mógł wykupić reklamę w serwisie należy pobrać i wypełnić Formularz Reklamowy ( http://www.konfera.pl/formularz-reklamowy.doc ).
2) W formularzu reklamowym należy podać następujące dane:
Dane osoby zgłaszającej: Imię, Nazwisko, email oraz telefon kontaktowy;
Podstawowe dane obiektu (nazwa oraz strona internetowa);
Rodzaj wpisu (STANDARD lub PREMIUM);
Wybór dodatkowych opcji promowania o ile Reklamodawca chce takie otrzymać;
Okres czasu na jaki reklama ma być zamieszczona;
Wartość zamówionej reklamy brutto;
Dane do faktury oraz adres do korespondencji;
3) Po wypełnieniu formularza klient w celu potwierdzenia zamieszczenia reklamy w serwisie musi odesłać wypełniony formularz na adres mailowy: kontakt@konfera.pl lub inny podany przez konsultanta portalu Konfera.pl.

§3 Opłaty abonamentowe

Oferty zamieszczone w serwisie Konfera.pl są płatne oraz bezpłatne.
Oficjalne stawki znajdują się w cenniku i są uzależnione od wybranego typu pakietu, oraz okresu świadczenia usługi.
Wydawca wystawia faktury VAT i wysyła je w formie elektronicznej.
Reklamodawca dokonuje opłaty za reklamę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydawcę.
Dodanie reklamy w serwisie przez Wydawcę następuje w terminie do 3 dni roboczych od momentu wpływu środków na rachunek bankowy zamówionej usługi przez Reklamodawcę.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, Reklamodawca może odstąpić od umowy, zmienić jej okres, lub abonament. Nie odstąpienie od umowy w ww. terminie zobowiązuje klienta do dokonania płatności zgodnie z wystawioną Fakturą.
Jeśli Reklamodawca wybiera bezpłatną ofertę reklamy, nie jest od niego pobierana żadna opłata.

§4 Prawa, zobowiązania i zakres odpowiedzialności Wydawcy

Wydawca zobowiązuje się zapewnić prezentację oferty Klienta na stronach serwisu dostępnego w Internecie pod adresem: www.Konfera.pl.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu reklamowym oraz złamania Regulaminu przez Klienta.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, dane kontaktowe oraz zdjęcia zamieszczone w serwisie przez Reklamodawców.
Wydawca ma prawo do zablokowania pakietu, usunięcia ofert z systemu, usunięcia treści oraz zdjęć jeżeli wprowadzane dane są nieprawidłowe, niezgodne z prawdą lub naruszają interesy bazy lub osób trzecich.

§5 Prawa i zobowiązania Klienta

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych adresowych. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego uaktualniania danych podczas trwania okresu płatnego reklamy.
W ramach każdej ze swoich ofert, Reklamodawca ma prawo do publikowania swoich danych teleadresowych, pełnej, nielimitowanej w żaden sposób informacji o ofercie własnego obiektu oraz zdjęć. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany rozmiaru i stopnia kompresji zdjęć zamieszczanych na stronie Wydawcy.
Reklamodawca ma prawo do dowolnej ilości zmian treści swoich reklam.

§6 Ochrona danych osobowych

Reklamodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych podanych w formularzu reklamowym zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Reklamodawcy zgodnie z Polityką Prywatności i Zaufania.

§ 7 Postanowienia końcowe

Umowy o zamieszczenie Reklam w Serwisie zawarte na podstawie powyższego Regulaminu podlegają polskiemu prawu.
Spory związane z wykonaniem Zleceń Reklamowych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.